Ang pahinang ito ay awtomatikong isinalin gamit ang online na kasangkapan.
Mangyaring tulungan ang pagpapabuti ng pagsasaling ito sa pamamagitan ng simpleng pag-type ng iyong mungkahi sa ibaba ng pahina. Salamat sa iyo!

Paano upang manalangin ayon sa Biblia


Panalangin na ito paano upang manalangin ayon sa Biblia ay magagamit sa mga wikang ito din: Ingles - Espanyol.

Kung nais mong paano upang manalangin ayon sa Biblia. Nais naming ipahayag ang aming mga pangangailangan at damdamin. At gusto naming marinig ang iyong mga sagot.

Isinulat ng Diyos ang Biblia sa pamamagitan ng propeta at mga saksi. Pag-aaralan namin ito upang malaman kung paano makipag-ugnayan sa Diyos.

Gagabayan tayo ng sinaunang aklat hanggang sa araw na ito sa ika-21 siglo. Ang kaalaman na ito ay tutulong sa atin na manalangin at hawakan ang puso ng makalangit na Ama. Gagabayan tayo ng Espiritu Santo

Na-grupo ko ang mga iconikong bersikulo ng Biblia tungkol sa panalangin sa pahinang ito. Pinatingkad ko ang lahat ng mga pangungusap at ang mga susi ng mga salita upang matutong manalangin.

Basahin ang bawat pangungusap maingat na nagbabayad ng espesyal na pansin sa mga naka-highlight na salita. Sa sandaling maunawaan mo ito, ilapat lamang ang mga payo sa iyong panalangin. Gawin ito nang sabay-sabay. Huwag tingin masyadong maraming tungkol dito. Gawin ito tulad ng isang bata gagawin, na may ganap na pananampalataya.

Ngayon maghanda upang maabot ang trono ng Diyos!

Ng matuto ngayon kung paano manalangin ayon sa Bibliya Hayaan. Narito ang unang taludtod ...

At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin, na may pananampalataya, ay inyong tatanggapin - Mateo 21:22

Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na, at inyong kakamtin - Marcos 11:24

At sinabi niya sa kanila, Pagka kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin,
Ama, Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo.
Ibigay mo sa amin arawaraw ang aming pangarawaraw na kakanin.
At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan; sapagka't aming pinatawad naman ang bawa't may utang sa amin.

At huwag mo kaming ihatid sa tukso - Lucas 11:2-4


Ang lahat ng mga ito'y nagsisipanatiling matibay na nangagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae, at si Maria na ina ni Jesus, at pati ng mga kapatid niya - Mga Gawa 1:14


At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasamasama, sa pagpuputolputol ng tinapay at sa mga pananalangin - Mga Gawa 2:42


At sila, nang kanilang marinig ito, ay nangagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Dios, at nangagsabi, Oh Panginoon, ikaw na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat, at ng lahat ng nangasa mga yaon - Mga Gawa 4:24


At laging isinasamo ko, kung ngayon sa wakas sa anomang paraan ay magkapalad ako sa kalooban ng Dios na makarating sa inyo - Mga Taga-Roma 1:10


Mangagalak sa pagasa; magmatiisin sa kapighatian; magmatiyagain sa pananalangin - Mga Taga-Roma 12:12


Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya'y makapagpaliwanag - 1 Corinto 14:13


Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal - Mga Taga-Efeso 6:18


Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios - Mga Taga-Filipos 4:6


Kaya't ang tunay na babaing bao at walang nagaampon, ay may pagasa sa Dios, at nananatili sa mga pagdaing at mga panalangin gabi't araw - 1 Timoteo 5:5


Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kaniyang banal na takot - Mga Hebreo 5:7


Nguni't humingi siyang may pananampalataya, na walang anomang pagaalinlangan: sapagka't yaong nagaalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabikabila. Sapagka't huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anoman bagay sa Panginoon - Santiago 1:6-7


Gayon din naman kayong mga lalake, magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakilala, na pakundanganan ang babae, na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo nama'y kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan: upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan - 1 Pedro 3:7

Panalangin na ito ay magagamit sa mga wikang ito din: Ingles - Espanyol.

<


Ako ay masaya na prayed!

Ngayon mag-imbita ko sa iyo na gumawa ng isa pang panalangin. Ito ang pinakamahalagang panalangin.
Panalangin na ito ay makikinabang ang iyong kawalang-hanggan.

Mangyaring sundin ang link na ito:

Ang panalangin ng kaligtasan


Ano ang tingin mo ito panalangin?

Mangyaring iwanan ang iyong mga komento sa ibaba.

Salamat sa iyo!


May inspirasyon sa mga verses ng Bibliya:
Bibliya - Mga Larawan: Panalangin